svg
Post Image
By ulkersimsek20 Nisan 2022

Reklam Kurulu yaptırımlarına bir yenisi daha eklendi. 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle Reklam Kurulu da “Erişim Engelleme Kararı” verebilecek.

Dünyadaki gelişmelerle birlikte her geçen gün yeni alışkanlıkların, yeni uygulamaların da ortaya çıkması kaçınılmaz. Toplum düzenin korunabilmesi adına bu hızlı değişen, gelişen yeniliklere hukuk düzenin de uyum sağlaması gerekmekte ve bu kapsamda yeni düzenlemeler yayınlanmaktadır.

Bir dönem oldukça popüler olan televizyon ve radyo yayınlarına son dönemlerde internetin de eklendiğini görüyoruz. Birçok şirket interneti tanıtım amacıyla kullanmakta ve bu tanıtımlar için ciddi yatırım yapmaktadırlar. Nitekim bunda özellikle son dönemde internetin tüketiciler nezdindeki yeri yadsınamaz. Birçok tüketici alışkanlığını değiştirerek herhangi bir ürün satın almadan önce mutlaka internet üzerinden araştırma yapmakta ve nihai kararını internette yaptığı araştırma sonuçlarına göre vermektedir.

Tüketicilerin korunması için televizyon ve radyo üzerinden yapılan yayınlara ilişkin farklı düzenlemeler mevcut. Ancak internet üzerinden yapılan yayınların da tıpkı televizyon ve radyo yayınlarında olduğu gibi birtakım düzenlemelere tabi olması hem tüketicilerin korunması hem de haksız rekabetin önlemesi açısından oldukça önemlidir.

Bu kapsamda 7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunla önemli düzenlemelerde değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden biri de Reklam Kurulu yaptırımlarına ilişkin.

Yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca mevzuata aykırı ticari reklamlara ilişkin olarak Reklam Kurulu’nun uygulayabileceği idari yaptırımlar; mevzuata aykırı reklamda düzeltme veya anılan reklamı durdurma ve/veya idari para cezası ve gerekli görülen hallerde 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası şeklindeydi. Yapılan değişiklikle birlikte Reklam Kurulu’nun bu yaptırımlarıyla birlikte erişim engelleme kararı verebileceği de açıkça belirtilmiştir.

İlgili madde hükmü aynen;

“Bu cezalarla birlikte aykırılığın internet ortamı üzerinden gerçekleştirilmesi hâlinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesine Reklam Kurulu tarafından karar verilebilir. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilir.’’

şeklinde düzenlenmiş olup, sadece mevzuata aykırı kısma ilişkin erişim engelleme kararı verebilmesini değil, teknik olarak yalnızca mevzuata aykırı kısma yönelik erişim engellemesi sağlanamadığı durumlarda tüm internet sitesine yönelik erişim engellemesi kararı da verilebilmesi mümkün kılınmıştır.

İnternetin hayatımızdaki yeri dikkate alındığında erişim engelleme yetkisi oldukça önemli bir sınırlamadır. Hak ihlallerine sebebiyet vermeden özenle uygulanması gerekmektedir. 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ilgili düzenleme ile bu denli önemli yetkinin Reklam Kurulu yaptırımlarına eklenmesi, son dönemlerde internet yayınlarına ilişkin sıkı bir denetim içerisinde olan Reklam Kurulunun verdiği kararlarının da etkinliğinin artması bakımından önemli olduğu kanaatindeyiz.

svgPrev Post
svgYasal Önalım Hakkı ve Bu Hakkın Kullanılması