svg
Post Image
By ulkersimsek19 Aralık 2022

2023 Yılında Tüketici Mahkemelerine Başvurularda Uyulması Zorunlu Parasal Sınır ve Tüketici Hukuku İhlalleri İçin Öngörülen İdari Para Cezaları %122,93 Oranında Artırıldı.

A. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BAŞVURU İÇİN ÖNGÖRÜLEN PARASAL SINIR ARTIRILDI. 

Günlük hayatta tüketici olarak birçok işlem yapılmakta ve bu işlemlere karşı farklı farklı uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır.

 

Yargılama süreleri dikkate alındığında tüketicilerin haklarına daha hızlı ulaşabilmesi ve hak mağduriyetlerine hızlıca son verilmesi adına Tüketici Hakem Heyetleri oluşturuldu. Tüketiciler, satıcılar ve/ veya sağlayıcılara karşı taleplerini bu heyete başvurarak iletebilmekte ve hak mağduriyetine son verilmesini isteyebilmektedirler. Bu sayede aynı zamanda yargı erklerinin iş yükü de azaltılmıştır.

 

Ancak kanun koyucu belirli bir parasal sınırın üzerinde olan uyuşmazlıklarda tüketiciye doğrudan Tüketici Mahkemelerine başvurmayı zorunlu kılmıştır. Böylelikle belirli bir parasal sınırın üzerinde olan uyuşmazlıkların yargılamayı gerektiğini kabul etmektedir. Bu parasal sınır her takvim yılının başında yeniden belirlenmektedir.

 

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 16 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’’ uyarınca söz konusu sınırlar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %122,93 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir.

2023 Yılı Tüketici Hakem Heyetine Başvurularda Parasal Üst Sınır Nedir?

2022 yılı için 30.000 TL olan parasal sınır söz konusu tebliğ uyarınca %122,93 oranında artırılmıştır. Bu kapsamda 2023 yılı için yapılacak başvurularda değeri 66.000 TL altında bulunan uyuşmazlıklar Tüketici Hakem Heyetine konu olacakken; bu değerin üzerindeki uyuşmazlıklar ise Tüketici Mahkemelerinde görülecektir.

 

Resmi gazete ilanı için tıklayınız.

B. TÜKETİCİ HUKUKU İHLALLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI ARTTIRILDI

Kanun koyucu tüketicileri korumak amacıyla satıcılara ve/ veya sağlayıcılara bir takım yükümlülükler getirmiş, bu yükümlülüklere uymamaları halinde ise idari para cezaları öngörmüştür.

 

6502 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ‘’Ceza Hükümleri’’ başlıklı 77. maddesinde düzenlenen idari para cezaları da 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır.

 

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” 16 Aralık 202022 tarihinde Resmi Gazete yayımlanmıştır.

Genel Esasların İhlali:

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin on iki punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen sözleşmelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, sözleşmelerde öngörülen koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin sözleşmenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal veya hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi veya sunulmasına ilişkin hükümleri ihlal edenler hakkında her bir işlem başına, 1.371 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

Üyelik Aidatı Olmayan Kredi Kartı, Tüketici Kredisi ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri:

 

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 34.713.433 TL’ye yükseltilmiştir. Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, Kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, hükümlerini ihlal eden, ayrıca tüketicilere kredi kullanma karşılığı olarak haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere her bir aykırı işlem için 6.928 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

Fiyat Etiketi ve Fiyat Listeleri:

 

Perakende işletmelerde satışa arz edilen malların fiyat etiketi ve fiyat listelerine ilişkin olarak tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi için belirlenen yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda her bir aykırılık için 1.371 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

Tüketicileri Aldatıcı Reklamlar:

 

Aldatıcı ve yanıltıcı ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalar için idari para cezaları, aykırılık yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile gerçekleşmişse 69.411 TL, ülke genelinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 1.388.526 TL olarak uygulanacaktır. Söz konusu aykırılık, ülke genelinde süreli yayın aracılığıyla yapılmışsa 694.263 TL, ülke genelinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 347.128 TL, yerel düzeyde radyo ve kısa mesaj veya diğer mecralar aracılığıyla yapılmışsa 34.701 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

Garanti Belgesi ve Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu:

 

Garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, düzenlenmemesi ya da eksik düzenlenmesi ile yasal düzenlemelere aykırı uygulamalar nedeni ile üretici ve ithalatçıya uygulanacak ceza miktarı ve garanti belgesinin ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun tüketiciye hiç veya mevzuata uygun şekilde teslim edilmemesi halinde satıcıya 1.371 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

Belge Alma Yükümlülüğünün İhlali:

 

Tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret İl Müdürlüğü’nden yetki belgesi almayan satıcılar ile aynı şekilde Ticaret Bakanlığı’ndan alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 694.259 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

Ön Ödemeli Konut Sözleşmeleri:

 

Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir sözleşme veya işlem başına 6.928 TL idari para cezası uygulanacaktır. Teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 138.843 TL olarak belirlenmiştir. Yapı ruhsatı almadan tüketicilere ön ödemeli olarak konut satışı yapanlara 694.259 TL; teminat sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcılara ise 3.471.329 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

Devre Tatil Sözleşmeleri:

 

Devre tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırılık halinde sözleşme veya işlem başına 7.802 TL idari para cezası uygulanacaktır. 01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7392 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanun’un söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda uygulanacak idari para cezaları da yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

 

Resmi gazete ilanı için tıklayınız.

Kaynak: https://tuketici.ticaret.gov.tr/

svgYüklenicinin Genel Bildirim Yükümlülüğü
svgYapay Zeka Ve Kişilik Kavramı